Nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 Nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Đơn vị tập trung vào phát triển các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để xây dựng, triển khai Cổng thông tin nhà trường và Hệ thống văn bản điều hành. Bám sát các Phòng ban chức năng, các đơn vị Khoa – Viện, nắm bắt được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở đó hỗ trợ đơn vị phát triển phần mềm nghiệp vụ phù hợp hoặc TT sẽ tập trung phát triển các phần mềm phức tạp và có quy mô lớn. Đồng thời TTMTT sẽ tư vấn lựa chọn đối tác để phát triển, đảm bảo tính thống nhất về CSDL để các ứng dụng nghiệp vụ có thể tương tác dễ dàng với nhau, hướng tới một hệ thống thông tin thống nhất của Trường ĐH Bách Khoa HN.

Bên cạnh đó, trong công tác quản trị hệ thống mạng của trường, luôn cố gắng đảm bảo mạng thông suốt. Xây dựng và phát triển hạ tầng mạng Trường ĐHBKHN đáp ứng được qui mô sử dụng mạng của nhà trường, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng kết nối với các đơn vị khác trong và ngoài nước, tạo nền cho việc xây dựng và phát triển Hành chính điện tử trong trường.

Đặc biệt là công tác xây dựng, đẩy mạnh triển khai đề án E-learning và hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy & học, tận dụng triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin trong dạy & học nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo; tiết kiệm sử dụng phòng học và thời gian lên lớp của cán bộ cũng như sinh viên.