Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

HƯỚNG DẪN TRUY XUẤT WEBSITE LỖI XÁC THỰC SSL (Secure Sockets Layer)

 

  1. Trình duyệt Internet Explorer

Gõ địa chỉ trang web trên địa chỉ trình duyệt

Nhấn vào “Go on the webpage”

  1. Trình duyệt Chrome

Gõ địa chỉ trang web trên địa chỉ trình duyệt

Nhấn vào “Nâng cao”

Nhấn vào “Tiếp tục truy cập…(không an toàn)”

 

  1. Trình duyệt FireFox

Gõ địa chỉ trang web trên địa chỉ trình duyệt

Nhấn vào “Advance”

Nhấn vào “Add Exception”

Nhấn vào “Confirm Security Exception”