Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLANNER

1 GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích
Planner là một ứng dụng của Microsoft cho phép tạo các kế hoạch, nhiệm vụ và gán tới người thực hiện.
1.2. Phạm vi áp dụng
Tài liệu này áp dụng cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1.3. Định nghĩa
 

TT

Từ viết tắt

Giải thích

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 
Truy cập Microsoft Planner qua giao diện web tại địa chỉ https://portal.office.com/
 
 
 
Tạo mới Planner, từ giao diện Hub chọn "New Plan".
 
 
Khai báo các thông tin về plan và chọn "Creat Plan".
 
 
 
Khai báo các nhiệm vụ lớn.
 
 
 
Xem các công việc, nhiệm vụ theo biểu đồ.
 
 
Hiển thị các nhiệm vụ của cá nhân cần hoàn thành tại thẻ "My Tasks".