Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

Hướng dẫn cài đặt tự động chuyển thư từ group vào inbox Office 365

1.       Truy cập hộp thư của trường tại địa ch https://mail.hust.edu.vn

2.       Tại mục "Groups" chọn vào group cần cài đặt chuyển thư vào inbox, tại phần bên phải click chuột vào mục "Not following" tiếp đó chọn "Follow in inbox" đ chuyển các thư nhận được t group vào hộp thư đến.

 
3.       Kết qu