Hướng dẫn sử dụng thẻ Sinh viên, Học viên Hướng dẫn sử dụng thẻ Sinh viên, Học viên

Hướng dẫn làm lại thẻ học viên cao học

Bước 1 : Học viên nộp đơn xin cấp lại thẻ cho Viện Đào tạo Sau đại học Bước 2 : Viện đào tạo sau đại học viết giấy giới thiệu cho học viên Bước 3 : Học viên nộp giấy giới thiệu, 01...

Hướng dẫn làm lại thẻ sinh viên

- Sinh viên nộp đơn xin cấp lại thẻ và  01 ảnh 3x4 hoặc 4x6 (ảnh chụp không quá 6 tháng) cho văn phòng Khoa/viện - Phòng CTSV & CTSV và Trung tâm Mạng Thông tin sẽ tổng hợp dữ liệu...

Hướng dẫn đăng ký làm và sử dụng thẻ sinh viên, học viên

- Trong kỳ học đầu tiên của khoá học, sinh viên, học viên đăng ký làm thẻ theo lớp và nộp 01 ảnh 3x4 hoặc 4x6 (ảnh chụp không quá 6 tháng) cho cố vấn học tập.   - Phòng CTCT & CTSV...