Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email, Thẻ CB Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email, Thẻ CB

BM12.1 Đơn xin cấp lại mật khẩu thư điện tử cán bộ, giảng viên

BM 8.3. Đơn xin cấp lại Thẻ cán bộ

Download

Sau khi hoàn thiện Đơn xin cấp lại Thẻ CB (theo mẫu) với đầy đủ chữ ký và xác nhận của Thủ trưởng Đơn vị thì nộp đơn lên Văn phòng Trung tâm Mạng Thông tin, Phòng 922 - Tòa nhà TV TQB; Điện thoại: 043 868 2203.