Back

Hướng dẫn cài đặt tự động chuyển thư từ group vào inbox Office 365

1.       Truy cập hộp thư của trường tại địa ch https://mail.hust.edu.vn

2.       Tại mục "Groups" chọn vào group cần cài đặt chuyển thư vào inbox, tại phần bên phải click chuột vào mục "Not following" tiếp đó chọn "Follow in inbox" đ chuyển các thư nhận được t group vào hộp thư đến.

 
3.       Kết qu