Liên hệ Liên hệ

Trung tâm Mạng Thông tin - BKNIC - Bach Khoa Network Information Center

 

1/ Văn phòng:

Địa chỉ: Phòng 922 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hỗ trợ/ tư vấn về email Cán bộ, Sinh viên.

Điện thoại: (024) 3868.2203 / Fax: (04) 3868.1643

Email: office-bknic@hust.edu.vn

 

2/ Phòng Mạng & Truyền dẫn

Địa chỉ: Phòng 905 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hỗ trợ/ Tư vấn về Mạng máy tính: (024) 3868.1426

 

3/ Phòng Elearning

Địa chỉ: Phòng 915 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hỗ trợ/ Tư vấn về E-learning: (024) 3868.3188

Email: elearning@hust.edu.vn

 

4/ Phòng Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

Địa chỉ: Phòng 907 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hỗ trợ/ Tư vấn Website, Server, e-Office

Điện thoại: (024) 3868.4867 / Email: thongtinweb@hust.edu.vn