Hướng dẫn cấp lại mật khẩu tài khoản email sinh viên

1. Mỗi sinh viên sẽ được cấp 1 TÀI KHOẢN EMAIL: - Tài khoản email có dạng:   +  MSSV@student.hut.edu.vn  (ví dụ:  20071234@student.hut.edu.vn ) . Với khóa...

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu tài khoản email sinh viên

1. Mỗi sinh viên sẽ được cấp 1 TÀI KHOẢN EMAIL: - Tài khoản email có dạng:   +  MSSV@student.hut.edu.vn  (ví dụ:  20071234@student.hut.edu.vn ) . Với khóa...