XIN NGHỈ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP KĨ THUẬT KÌ HÈ 2018 XIN NGHỈ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP KĨ THUẬT KÌ HÈ 2018