Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

1/ Các hệ thống, phần mềm hỗ trợ Khoa/viện, Trung tâm/phòng ban

Để cải tiến các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO theo hướng đơn giản hóa, khoa học & đi vào thực chất; Bộ phận Phần mềm - E learning đã phát triển, xây dựng & vận hành các hệ thống, phần mềm cho Trung tâm & cho các đơn vị trong trường để tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

- Phần mềm Sơ tuyển tuyển sinh đại học

- Phần mềm Xét tuyển tuyển sinh đại học

- Phần mềm Quản lý sinh viên - SV Card

- Phần mềm Quản lý thiết bị

- Hệ thống Công báo

- Hệ thống Cân bằng tải

- Hệ thống Chống tấn công - IDS

2/ Dịch vụ Website trường và dịch vụ cấp tên miền, địa chỉ IP cho Website và các dịch vụ của các khoa viện, trung tâm, bộ môn

Hiện nay, Bộ phận Phần mềm - Elearning được giao quản lý về mặt kỹ thuật trang web của trường tại địa chỉ (http://www.hust.edu.vn). Ngoài ra, Phòng còn được giao quản lý và cấp phát tài nguyên mạng (địa chỉ IP, tên miền dưới hust.edu.vn) cho các Khoa/viện, Trung tâm/phòng ban có nhu cầu xây dựng trang web riêng.

3/ Dịch vụ thư điện tử

Cán bộ và sinh viên của trường có thể truy cập và sử dụng hòm thư ở bất kỳ đâu có kết nối mạng internet dưới nhiều hình thức truy cập khác nhau thông qua truy cập bảo mật SSL tại địa chỉ website (https://mail.hust.edu.vn) hoặc các phần mềm email client khác như Outlook Express, ThunderBird...

Dịch vụ thư điện tử trong toàn trường được lọc virus và lọc thư rác khá tốt, kết hợp với các hệ thống chống tấn công IDS hỗ trợ tốt cho người dùng, giảm đáng kể việc gây phiền phức cho người sử dụng.