Cán bộ Trung tâm Cán bộ Trung tâm

Hiện nay, bộ phận phụ trách Mạng thông tin của Trường ĐHBKHN với lực lượng cán bộ gồm: 20 cán bộ trong đó 03 Tiến sỹ, 03 NCS Tiến sỹ, 12 Thạc sỹ, 02 Kỹ sư với chuyên môn CNTT. Cụ thể:

TT

Họ tên

Chức vụ

Bộ phận

Email

1

ThS. Lê Huy Cường

Giám đốc

Phụ trách nhóm Core, phòng Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ & Văn phòng

cuong.lehuy

2

TS. Trần Hoàng Hải

Phó Giám đốc

Phụ trách phòng Elearning

hai.tranhoang

3

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Phó Giám đốc

Phụ trách phòng Mạng & Truyền dẫn

cuong.nguyenmanh

4

ThS. Nguyễn Hồng Lượng

Cán bộ

Nhóm Core

luong.nguyenhong

5

ThS. Đặng Đức Duy

Cán bộ

Nhóm Core

duy.dangduc

6

ThS. Phùng Thị Thu Thủy

Trưởng VP

Văn phòng

thuy.phungthithu

7

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Cán bộ

Văn phòng

hoa.nguyenthithanh 

8

ThS. Phan Đức Chình

Trưởng phòng Mạng & TD

Mạng & Truyền dẫn

chinh.phanduc

9

ThS. Giần Quốc Hưng

Cán bộ

Mạng & Truyền dẫn

hung.gianquoc

10

ThS. Trần Việt Anh

Cán bộ

Mạng & Truyền dẫn

anh.tranviet

11

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

Trưởng phòng PM, HT & DV

Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

tu.nguyenthithanh

12

Nguyễn Thanh Tùng

Cán bộ

Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

tung.nguyenthanh1

13

ThS. Đoàn Thanh Xuân

Cán bộ

Biệt phái sang Văn phòng

xuan.doanthanh

14

TS. Nguyễn Đức Toàn

Cán bộ

Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

toan.nguyenduc1

15

ThS. Nguyễn Thị Thu Giang

Trưởng phòng Elearning

Elearning

giang.nguyenthithu

16

ThS. Nguyễn Kim Anh

Cán bộ

Elearning

anh.nguyenkim

17

Lê Thanh Tuấn

Cán bộ

Elearning

tuan.lethanh

18

ThS. Trần Quang Thành

Cán bộ

Làm TS ở Đức

thanh.tranquang

19

ThS. Phan Xuân Tân

Cán bộ

Làm TS ở Nhật

tan.phanxuan

20

ThS. Vũ Đình Minh

Cán bộ

Làm TS ở Nhật

minh.vudinh

Hướng dẫn gửi email cho cán bộ: Để bảo vệ địa chỉ email của cán bộ Trung tâm Mạng Thông tin (BKNIC) từ các email rác (spam mail), chúng tôi chỉ liệt kê tên người dùng (username), không đính kèm tên miền (domain name), theo danh sách ở trên. Nếu muốn gửi email, bạn hãy thêm phần tên miền vào phía sau tên người dùng như sau: --> username@hust.edu.vn